دروس تکمیلی

نمونه سوال کتاب جدید قانون کار

1- قرارداد کار را تعریف کنید

   ۲-قرار داد کار در چه صورت معتبر است ؟

 3- مشخصات قرار داد کار را نام ببرید ؟

 4- منظور از معوض بودن قرار داد کار را توضیح دهید ؟          

 5- منظور از الحاقی بودن قرار داد کار را توضیح دهید

 6- منظور ازانفرادی  بودن قرار داد کار را توضیح دهید

 7- منظور ازصحیح  بودن قرار داد کار را توضیح دهید

8- تفاوت قرار داد جمعی کار با قرار داد فردی کار را بنویسید ؟

 9- مزیت قراردا فردی کار بر قراردادجمعی کار چیست ؟

 10-انواع قرارداد کار را نام ببرید

 11- قرارداد کار دائم را توضیح دهید

12- قرارداد کار موقت چگونه می باشد

 13- قرارداد کار معین چگونه می باشد توضیح دهید

14- تعلیق قرارداد کار را تعریف کنید ؟

15- اگر طرفین قراردادکار عمدا در اجرای تعهدات کاری عمل نکنندقرار دادکا رچه تغییری می کند ؟

موجب فسخ قراردا می شود

16- اگر کارگری عمدا از اانجام کار سرباز زند کارفرما می تواند ........کند.       اخراج

17- ارکان تعلیق قرارداد کار را بنویسید ؟  

  18- موقت بودن تعلیق وغیر ارادی بودن ان

19- منظور از غیر ارادی بودن تعلیق قرارداد کار چیست؟   

یعنی عاملی غیر عمد جلوی اجرای تعهدات کاری را بگیرد مثل بیماری

 20- در چه مواردی در تعلیق قرارداد کار می توان  با توافق طرفین به را بطه کاری موقتا  خاتمه داد ؟

در مرخصی بدون حقوق – مرخصی تحصیلی البته با علم به غیر ارادی بودن ان

 21- عواملی که به صورت غیر ارادی موجب تعلیق قرار داد کار می شوند را نام ببرید ؟

بیماری کارگر- سربازی کارگر – حضور داوطلبانه کارگر در جبهه- بروز حوادث قهریه – تعطیلی غیر ارادی کارگاه - شکایت کارفرما از کارگر – شکایت شخص ثالث از کار گر

 22- اگر کارفرما از کارگری شکایت کند وکارگر از اتهام مبرا شود(بی گناه) شرایط تعلیق  کار گر چگونه محاسبه می شود ؟

 23- کارگر حق برگشت به کار را دارد –مدت تعلیق جزو سابقه کاری او محسوب می شود – 50%مزدی را که در ایام تعلیق خانواده کارگر (پدر مادر –همسر –فرزندان) می گرفتند .مابقی 50% حقوق را نیز دریافت می کند

 24- اگر کارفرما از کارگری شکایت کند وکارگر از اتهام مبرا نشود(محکوم شود) شرایط تعلیق  کار گر چگونه محاسبه می شود

کارگر حق برگشت به کار را ندارد –مدت تعلیق جزو سابقه کاری او محسوب نمی شود – 50%مزدی را که در ایام تعلیق خانواده کارگر (پدر مادر –همسر –فرزندان) می گرفتند را باید به کارفرما برگرداند  -از لحظه تعلیق اخراج محسوب می شود

 25- اگرشخص ثالث از کارگری شکایت کند وکارگر از اتهام مبرا شود(بی گناه) شرایط تعلیق  کار گر چگونه محاسبه می شود ؟

کارگر حق برگشت به کار را دارد –مدت تعلیق جزو سابقه کاری او محسوب نمی شود ومزدی در ایام تعلیق نمگیرد چون کارفرما شاکی نبوده –باید بعد از صدور حکم  قبل از یک ماه به کار خود باز گردد در غیر اینصورت استعفا محسوب می شود

 26- اگرشخص ثالث از کارگری شکایت کند وکارگر از اتهام مبرا نشود(محکوم شود) شرایط تعلیق  کار گر چگونه محاسبه می شود ؟

کارگر حق برگشت به کار را ندارد(اخراج) –مدت تعلیق جزو سابقه کاری او محسوب نمی شود ومزدی در ایام تعلیق نمگیرد چون کارفرما شاکی نبوده

 27-مدت تعلیق بازگشت کارگری بعد از اتمام سربازی به کار  چه مدت است

برای بازگشت به کار فقط 2 ماه بعد از ترخیص سربازی  فرصت دارد .

 28-راههای پایان قرارداد کار را نام ببرید ؟

استعفا –اخراج – فوت –بازنشستگی – از کار افتادگی کامل

29- شرایط استعفا چگونه می باشد ؟

باید به صورت کتبی از طرف کارگر باشد – در کارهای دائم نوشته می شود – قبل از 15 روز می تواند به کار خود باز گردد –بعد از 30 روز از اهدا کتبی استعفا می تواند محل  کار را ترک کند

30- شرایط اخراج چگونه می باشد ؟

اخراج از طرف کارفرما می باشد –بعد از در یافت چند تذکر کتبی به دلیل تخلف کارگر صورت میگیرد

 31-ایا دوره ازمایشی جزو قرارداد کار است ؟

یک دوره است در یک قرار داد کار یعنی قرار داد کار دوره ازمایشی ندارد

 32-مدت دوره قرار داد ازمایشی چگونه است ؟

 33-دلیل وجود دوره ازمایشی را بنویسید ؟

  34-اگر در دوره ازمایشی کارفرما به کار خاتمه دهد شرایط مزد چگونه محاسبه می شود ؟

 35- اگر در دوره ازمایشی کارگر به کار خاتمه دهد شرایط مزد چگونه محاسبه می شود ؟ 

ارسال نمونه سوال 5

 

1-واژه حقوق گاهی به معنای .............و.............می باشد .

2- .............یعنی رو به رو شدن ودر مقابل بودن دو چیز

3-مدت ازمایشی برای کارهای ساده حداکثر ..............وبرای کارهای تخصصی .................می باشد .  

4-مدت زمان کار کارگر در یک روز ...................ساعت است

5- تهیه وتدوین قانون اساسی به عهده  قوه......................است

6-قوانین کیفری برای چه منظور در اجتماع پدید امده است ؟

7-پیشنهاد قانونی را که توسط قوه مجریه ارائه می شود را چه می نامیم؟

الف-لایحه      ب-قوانین عادی        ج-قوانین کیفری          د-طرح

8- متن قانون باید به تایید .......برسد

 الف قوه مجریه     ب- دیوان عدالت اداری      ج – قوه مقننه        د – شورای نگهبان

9-......یک میثاق ملی است وتوسط قوه مقننه نوشته نمی شود وتغییر نمی کند

 

10منظور از کار تابع ومستقل چیست ؟هر کدام را جداگانه توضیح دهید .

 

11-در صورت انتقال مالکیت کارگاه به شخص دیگر وظیفه ی کارفرمای جدید چه می باشد ؟

12-کارگاه را تعریف کنید ؟

13- قرارداد کار را تعریف کنید ؟

14- انواع قرارداد کار را بنویسید .

15-فرق بین روابط جمعی وروابط فردی قرارداد کار را توضیح دهید .

16- مزد عادی را تعریف کنید ؟

 

ارسال نمونه سوال 4

 

۱-یکی از مهمترین قوانین عادی ....... می باشد.

2-اجرتی که در ازای کار کارگر در یافت می شود را ............... یا ............... می نامند .

3-عامل مهم در قرار داد کار ......است .

4- وجوهی که از سوی مشتریان ویا مراجعین  دریافت می شود را ..............گویند .

5- ارکان تعلیق  قرار داد کار ...................و......................ان است .

6- مدت دوره ازمایشی کار چگونه است ؟

 الف- 8ساعت در روز و36 ساعت در هفته

 ب- 6ساعت در روز و36 ساعت در هفته

ج- 8ساعت در روز و48 ساعت در هفته

د-  8ساعت در روز و30 ساعت در هفته

7- ساعت کار در شبانه روز نباید از .............ساعت بیشتر ومجموع ان در هفته از .............ساعت تجاوز کند .

الف- 6 ساعت -36 ساعت     ب- - 8 ساعت48 ساعت       ج- 8 ساعت 44 ساعت     د—گزینه الف - ب

8- حقوق بین الملل چیست ؟

9- منابع داخلی حقوق کار  را نام ببرید .

10- علت عدم رشد وتوسعه یافتگی پیمان دسته جمعی در کشورمان جیست ؟

11- چه افرادی تابع قانون کار هستند ؟

12-ویژگی کارگاههای خانوادگی را بنویسید ؟

13-مشخصات قرار داد کار را نام ببرید ؟

14- انواع قرار داد کار رانام برده وهر مورد را توضیح دهید .

15-راههای پایان قرارداد کار خارج از قرار دا طرفین را نام ببرید؟

16-در چه صورت کارفرما می تواند کارگر را اخراج کند ؟

17-تعطیلات رسمی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران چه روز هایی است ؟

 

ارسال نمونه 3سوال با جوابیه

 

1-متن نوشته شدهای را که به تصویب قوه مقننه رسیده باشد را ............. می گوییم .   

2-.........یک میثاق ملی است وتوسط قوه مقننه نوشته نمی شود وتغییر نمی کند    

3-هدف قانون تنظیم روابط میان ..................و......................... می باشد . 

4-متن الزام اوری که یک هدف عمومی را دنبال می کند ودارای ضمانت خاصی می باشد را ....................گویند .

5-به دلیل رابطه کارگر وکارفرماوتوافق فی مابین جایگاه حقوق کار ......................است . 

6- به مجموعه قواعد ومقررات ضوابط حاکم بر روابط میان کارگر وکارفرما با نظارت دولت را ..........می گویند .

7-کاری که فرد به دستور دیگری انجام می دهد را کار .......... گویند .  

8-در کارگاههای خانوادگی به دلیل ..........مشمول قانون کار نمی شوند .

    9- از شزایط حضور بازرسان اداره کار در کارگاههای خانوادگی ....................

    الف- باید با مجوز با شد       ب-برای ایمنی کار گاه می باشد        ج-نیاز به مجوز ندارد         د-گزینه الف وب  

10-از مشمولین قانون کار ......

الف -  کارگران وکارفرمایان          ب- کارگاهها               ج – افراد عادی             د-گزینه الف وب

11-از دلایل پیدایش حقوق کار وقانون کار ..................می باشد

الف -  انقلاب صنعتی در امریکا                                                         ب-حضور کارگران در انقلاب صنعتی 

  ج -  تولید کارخانه ها وجلو گیری از بهره کشی کارگران                       د- همه موارد

12-بر اورد قیمت نیروی کار کارگر از ابعاد مزد ....... است

الف – مزد اجتماعی            ب- مزد اقتصادی                         ج – مزد حقوقی                             د- همه موارد

13-براورد مزایای جنبی واضافی کارگر از ابعاد مزد  ..................... است .

لف – مزد اجتماعی            ب- مزد اقتصادی                         ج – مزد حقوقی                             د- همه موارد

14-دوره ازمایشی برای کارهای سخت وساده به ترتیب................... می باشد .

الف -3 ماه و1 ماه       ب- 1ماه و3 ماه         ج -  در هردو یکسان است            د-نیازی به دوره ازمایشی ندارد

15-  به مجموعه مقررات و قوانینی که در خارج از مرز های کشور ها اعمال می گردند چه نامیده می شود

الف) حقوق اجتماعی                     ب) حقوق بین الملل                     ج) حقوق عمومی                      د) حقوق خصوصی

 

16- در کدام گذینه واژه حقوق یک علم محسوب می شود ؟

الف) دانشجوی حقوق                    ب) حقوق فرانسه                        ج) حق مالکیت                        د) حق زندگی کردن

17 - علم حقوق را از کدام جهت می توان تقسیم بندی نمود ؟

الف) مکان                                ب) زمان                                 ج) موضوع                            د) مکان و موضوع

18- مهم ترین منبع حق در جامعه ی توسعه یافته یا در حال توسعه دارای ساختار حقوقی چه نامیده می شود ؟

الف) قوانین عادی                        ب) قانون اساسی                        ج) مصوبات قوه مجریه              د) پیمان های جمعی

19- ساعت کار در نانوایی ها تا بع چیست ؟

الف) مصوبات قوه مجریه              ب) قوانین عادی                         ج) عرف و عادت شغلی            د) مصوبات قوه مقننه

20- کدام گذینه از منابع خارجی قانون کار محسوب می شود ؟

الف) عرف و عادت شغلی              ب) پیمن های جمعی                     ج) سازمان بین المللی کار            د) قوانین عادی

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اسفند 1390ساعت 9:20  توسط نرگس عرفانی  |